Partiledarkännedom 2001-2011

För att mäta partiledarpopularitet används i Sverige klassisk känslotermometerskala efter förebild från amerikansk väljarforskning. Skalan går från -5 (ogillar starkt) till +5 (gillar starkt) och är försedd med en kryssruta i händelse man inte känner till personen; då svarar man ”personen okänd för mig”.Frågekonstruktionen leder till en överskattning av partiledarkännedom; det tar helt enkelt emot att kryssa … Fortsätt läsa Partiledarkännedom 2001-2011

Sannolikhetsurval och träffsäkerhet

Jag slutar aldrig att fascineras över att man med hjälp av slumpmässiga urval kan göra inferenser (dra slutsatser) om populationer. Genom att låta slumpen välja ut enheterna kan man göra uppskattningar och avancerade beräkningar som är giltiga för hela populationen. Vad som skapar denna magi är en uppfinning inom matematisk statistik: statistisk inferensteori. Den är härledd ur sannolikhetslära och … Fortsätt läsa Sannolikhetsurval och träffsäkerhet

SOM-institutet: Inbjudan till forskningssamverkan 2012

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 årligen stora riksrepresentativa enkätundersökningar av svenska folket. Syftet är att systematiskt studera allmänhetens vanor och attityder när det gäller samhälle, politik och medier. Finansieringen av undersökningarna sker allt sedan starten genom forskningssamverkan. SOM-undersökningarna fungerar som en tvärvetenskaplig plattform för långsiktig samverkan med pågående forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor såväl som … Fortsätt läsa SOM-institutet: Inbjudan till forskningssamverkan 2012