Osannolika befolkningsprognoser

På förekommen anledning har jag bett några av landets främsta experter på demografi och befolkningsprognoser ta fram ett hypotetiskt räkneexempel för att belysa frågeställningen hur höga fertilitetstal som skulle krävas för att en liten befolkningsminoritet inom några decennier skulle kunna bli en befolkningsmajoritet.

Framskrivningarna gäller två hypotetiska befolkningar. PopA består av 30 000 individer och PopB består av 300 000 individer. PopA har en yngre åldersstruktur än PopB, medelåldern i PopA är 29 år och i PopB 40 år.

För att kunna räkna ordentligt behöver man göra ett antal antaganden: a) att det inte förekommer någon in- eller utvandring, b) att dödsriskerna är desamma för både PopA och PopB, c) att fertilitetstalen är konstanta över tid, d) att individer från PopA och PopB aldrig bildar familj med varandra.

Befolkningsmajoriteten (PopB) har ett fertilitetstal på 2 barn per kvinna. För att Pop A skall kunna bli en majoritet måste fruktsamhetstalet vara mycket högre i den gruppen under mycket lång tid. För den våldsamma befolkningstillväxt som måste till i PopA krävs att man skruvar upp fruktsamhetstalen rejält.

Två olika scenarior togs fram med olika fruktsamhetstal för Pop A. I Scenario 1 sattes fruktsamhetstalet högt, i snitt 4 barn per kvinna. Som jämförelse kan nämnas att fertilitetstal högre än 4 existerar i endast 40 av världens 195 länder, och alla dessa länder kännetecknas av extrem fattigdom, med mycket låg bruttonationalprodukt och hög barnadödlighet. (Dessutom finns en mycket stark migrationseffekt, vilket innebär att fertilitetstalen för invandrade personer som fötts i ett mycket fattigt land med höga fertilitetstal förväntas snabbt stabilisera sig kring strax över två barn per kvinna.)

Scenario 1
Om Pop A skulle ha ett fruktsamhetstal på 4 barn per kvinna så skulle Pop A inte kunna bli en befolkningsmajoritet under den prognosperiod som används i prognosmodellerna. År 2100 som användes som slutår i beräkningarna så är Pop A 42 procent av hela befolkningen (PopA+PopB).

Scenario 2
I Scenario 2 sattes fruktsamheten i Pop A till ett än mer orimligt värde, hela 9 barn per kvinna. I snitt! Det finns inget land i världen där fruktsamhetstalet är så högt; maxvärdet är Nigerias 7,2 (ett land som ligger på plats fem i världen i barnadödlighet med 253 barn per 1000 första fem levnadsåren).

Om Pop A skulle ha ett konstant högt fruktsamhetstal på 9 barn per kvinna så skulle de kunna bli en majoritet först år 2058.

Källa: Prognosinstitutet, SCB.

28 kommentarer på “Osannolika befolkningsprognoser

 1. Det är bra att sådant här reds ut så folk inte luras till att ha åsikter baserade på ren misinformation.Dock, min känsla är att den första invändningen från vissa människor blir just att du inte räknar med någon ytterligare invandring.Detta är dock något som man ofta räknar med i olika andra flödesmodeller, och det borde inte vara en komplicerad sak att lägga till i modellen här heller. (Med reservation för att jag själv är naturvetare, och normalt sett simulerar rent köteoretiska flöden av helt annat slag.)

  Gilla

 2. Bra inlägg! Dock bör man påpeka tre saker. För det första är det inga marginella förändringar du talar om. Att en grupp på 90 år går från ca. 10 procent till över 40 procent av befolkningen är en rätt stor förändring. Betänker man att den grupp som ökar i storlek också blir allt yngre i relation till den grupp som är konstant i storlek (många barn=yngre åldersstruktur) blir förändringarna än mer påtagliga. I yngre åldrar är förmodligen den mindre gruppen redan i majoritet 2100.För det andra kan invandring och och rörlighet mellan grupperna påverka kalkylen betänkligt. För tre intressanta artiklar som behandlar religiösa och etniska befolkningsförändringar i Europa och USA och som tar sådana faktorer i beaktande se:Anne Goujon, Vegard Skirbekk, Katrin Fliegenschnee and Pawel Strzelecki∗ \”New times, old beliefs: Projecting the future size of religions in Austria\” in Vienna Yearbook of Population Research 2007, pp. 237-270Greeley, A. 2001. 'The demographic imperative in religious change in the United States,' American Journal of Sociology, vol. 107, no. 2, pp. 468-500David Coleman \”Divergent Patterns in the Ethnic Transformation of Societies\” Population and Development Review Volume 35 Issue 3, Pages 449 – 478Hälsar Andrej

  Gilla

 3. Varför denna räkneövning? Vem har påstått att \”en liten befolkningsminoritet inom några decennier skulle kunna bli en befolkningsmajoritet\”? Om det är SD du far efter så har de aldrig påstått något sådant då varken invandrarbefolkningen i Sverige eller den muslimska befolkningen i Malmö är någon \”liten befolkningsminoritet\” på respektive plats. I debattartikeln i Aftonbladet talade Åkesson om situationen i Malmö. Han utgick då från en artikel i Financial Times:\”Malmö (population 278,000) is now one-quarter Muslim. And that proportion is rising rapidly due to continuing immigration and differential birth rates. Officials accept that most of the inhabitants will be of non-Swedish origin within a decade, and that a Muslim majority could follow soon after that. Like more obvious multi-ethnic places such as Birmingham and Rotterdam, Malmö would be a \”majority minority\” city.\”http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/loegner-hets-och-grundloesa-paastaaenden-331610

  Gilla

 4. Hej Lars. Du har själv givit ett väldigt bra svar på varför räkneövningen behövs. Man kan inte bara tro allt man läser. Man måste ta reda på själv och idka noggrann källkritik. Vi inte bara får tänka själva, vi skall tänka själva.I Malmö bor 83 209 (29 %) utrikes födda. Det finns Malmöiter från hundrasjuttioen olika länder.Antalet individer som SD skulle kunna etikettera som just muslimer är alltså klart begränsat. Eftersom den absoluta huvuddelen av dessa 83 209 personer inte är födda i ett land som kan räknas som muslimskt. Uppgiften 25 procent från Financial Times går inte belägga alls. Antagligen har man felaktigt förutsatt att samtliga utrikes födda Malmöbor skulle vara muslimer. Tio-i-topplistan födelseland1. Danmark 9 0422. Irak 8 6693. Jugoslavien 8 5824. Polen 6 5835. Bosnien och Hercegovina 5 8246. Libanon 3 5207. Iran 3 1148. Ungern 1 8959. Tyskland 1 81910. Afghanistan 1 767Så här skrev Åkesson: \”Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet\” Åkesson ställde frågan. Och jag ville själv ta reda på svaret. Räkneövningen visar att det krävs helt orimliga fruktsamhetstal för att en så liten grupp (8-10 procent) skall kunna bli en befolkningsmajoritet på så kort tid.

  Gilla

 5. Hur ofta idkar politiker noggrann källkritik i debattartiklar? De har väl inte tid med att göra sådana efterforskningar. På just det här området måste väl SD också till stor del utgå från uppgifter i tidningar då SCB mfl inte har några uppgifter om saken. Allt handlar väl inte heller om de utrikes födda, särskilt inte på lång sikt då allt fler muslimer kommer att vara födda i Sverige. Din beräkning är rätt intetsägande då den inte tar med det som är huvudanledningen till utvecklingen i Malmö; de senaste decenniernas invandring och det faktum att många invandrare flyttar till de invandrartäta områdena. Vem som helst förstår ju att det inte är invandrargruppernas fruktsamhetstal som gjort att vi fått områden som Rosengård med en extremt hög andel invandrare.

  Gilla

 6. Intressant fråga.Men tror du glömmer en grundläggnde fråga.Vilka effekter får det om den ena populationen får sin avkomma i yngre ålder än den andra populationen?Om minoriteten får barn tidigare går det in fler generationsväxlingar inom samma tidsrymd än för majoriteten.Har du glömt det faktum att invandrare med flerbarnssyndrom också får barn i fertilare ålder, läs yngre, än majoriteten?Vad händer om din demograf måste klämma in en generation eller två extra i ekvationen.Ni akademiker, alltid på anslagsgivande myndigheters (statens) sida… tror att vanligt folk har huvudet under armen…

  Gilla

 7. Tillägg ovan.I hur många länder i västvärlden kommer majoritetsbefolkningen upp i 2.0 i reproduktion? Mycket få länder.Vad händer när din demograf räknar på det västeuropeiska genomsnittet, som snarare ligger någon stans runt 1,5? Det är en enormt stor skillnad räknat i ränta på ränta effekt över generationerna. Det här kan du skicka till din demograf:(world factbook)Fertility rate: Spanien 1.3italien 1.3polen 1.3ungern 1.3grekland 1.4rumänien 1.4österrike 1.4tyskland 1.4ryssland 1.4bulgarien 1.4estland 1.4kroatien 1.4schweiz 1.5portugal 1.5canada 1.6holland 1.7sverige 1.7gbr 1.7frankrike 2.0norge 1.8Är du nu hederlig låter du din demograf räkna om, med snabbare generationsväxlingar och ett rimligare grundvärde för majoritetens fertilitet, så ska vi se innan vi får en ny majoritet, förutsatt att invandringen helt borträknas givetvis, som du så skämtsamt – hoppas jag – lade till.

  Gilla

 8. Får väl upprepa bloggregeln om att undvika anonyma inlägg 🙂 Prognoserna för fruktsamhetstalen (se sidan 43 i SCB-rapporten som länkas i bloggposten) visar att de förväntas sjunka från 2,2 ned till 1,98 bland utrikes födda samtidigt som den stabiliseras kring 1,80 för svenskfödda. Skulle man räkna om exemplet med dessa prognosticerade fruktsamhetstal förväntar jag mig en betydligt långsammare förändring av befolkningssammansättningen än i Scenario 1.När människor når tryggheten blir det initialt höga födelsetal som sedan planar ut, precis som i Sverige direkt efter det andra världskriget då vi först hade en rejäl babyboom.

  Gilla

 9. Som i Steynlänken ovan:\”It's happening. You can argue about the speed, but not about the destination.\”Städerna går först… och stater styrs från städerna.Du gör ditt jobb Henrik, men om du nu på allvar övergår från hypotetiska ekvationer till, vad du antar, faktiska förhållanden, att fertiliteten antas sjunka i det nya landet (varför den nu skulle göra det i Malmös från majoritetssamhällets alienerade enklaver) så gör då i så fall en helhetsanalys, som också tar med själva den prognostiserade invandringen som faktor direkt, om du nu faktiskt är ute efter att undervisa om SDs överdrifter.

  Gilla

 10. För er som är intresserade av islam och barnafödande i Europa kan jag rekommendera följande artikel:Charles F. Westhoff and Tomas Frejka \”Religiousness and fertility among european muslims\”, Population and Devlopment Review, 2007(4):785-809.Artikeln finns sammfattad här:http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1I korthet kan man säga att muslimska kvinnor (kvinnor födda i muslimska länder) föder fler barn än europeiska kvinnor, men att skillnaden minskar över tid i takt med att de muslimska kvinnorna anpassar sitt barnafödande till samma mönster som den inhemska befolkningen. Barnafödandet minskar också kraftigt i många muslimska länder.Dock finns en tydlig koppling mellan barnafödande och religiositet. Mycket religiösa muslimska kvinnor föder fler barn än de som är mindre religiösa.Det framtida barnafödandet bland muslimska kvinnor i Europa torde således bero på hur kvinnornas religiositet utvecklas./Andrej

  Gilla

 11. För er som efterlyser projektioner av den muslimska befolkningen i Europa som tar i beaktande invandring rekommenderar jag följande artikel: Anne Goujon, Vegard Skirbekk, Katrin Fliegenschnee and Pawel Strzelecki∗ \”New times, old beliefs: Projecting the future size of religions in Austria\” in Vienna Yearbook of Population Research 2007, pp. 237-270Visserligen tar artikeln endast upp Österrike. Österrike är dock intressant eftersom man – till skillnad från de flesta andra länder – faktiskt för statistik över sina medborgares religionstillhörighet.Artikeln säger i korthet att den muslimska befolkningen (beroende på invandringsnivå) förväntas öka från dagens 4 procent till mellan 14 och 18 procent år 2050. PÅ grund av muslimernas unga åldersprofil blir förändringen i yngre åldrar ännu större och muslimer kan utgöra runt 30 procent av den unga befolkningen 2050. Antalet muslimer i Österrike tycks ligga på ungefär samma nivå som den i Sverige. Dock föder svenska kvinnor många fler barn än österrikiska kvinnor, varför motsvarande förändring borde bli mindre drastisk i Sverige. Detta kan kanske dock vägas upp av att invandringen i Sverige är högre.Andrej

  Gilla

 12. Tack Andrej för alla lästips. Man kan ju fundera vidare på effekter av olika typer av integrationspolitik på utvecklingen av religiositet. Att någon är född i ett muslimskt land säger mycket litet om typ och grad av religiositet. Borde inte Modernisering och Individualisering leda till Sekularisering också i invandrade religiösa grupper?

  Gilla

 13. \”Borde inte Modernisering och individualisering leda till Sekularisering också i invandrade religiösa grupper?\”Alla vill bli som oss, right?! Det är därför andra och tredjegenerationsmuslimer i Europa är de demografiska ålderssegment som bär de starkaste önskningar om sharia och som generellt utgör terrorcellernas kärnor i exil?Denna allt för generaliserande myt, vars sanning vi inte vet ett skit om borde du hålla dig för god för att i hoppfulla ordalag sprida vidare. Du har inget underlag att utgå ifrån, för detta jätteexperiment med våra samhällen som nu genomförs med massivt inflöde av muslimer har, som du väl ändå känner till, aldrig genomförts förut, i så måtto att det går att dra slutsatser av empiri.Att Muhammad atta samtidigt är välutbildad i rationellt yrke i väst, innebar INTE att han inte ansåg det nödvändigt att leda 9/11-operationen och ta livet av 3500 människor, och 350 000 om han hade haft den möjlighet.

  Gilla

 14. \”The usual measures of successful integration into a new society—the decline of segregated neighborhoods, a rise in levels of education and income—may not apply to Europe’s Muslim immigrants, according to a new study from a German research center. Drawing on 1990s data from the United Kingdom’s Fourth National Survey of Ethnic Minorities, the report’s authors find that religious identity has persisted more among Muslims in Britain than among other ethnic and religious minorities, and that Muslims have integrated more slowly. Neither education nor the amount of time spent in Britain appears to have weakened Islamic identity. The authors found no evidence that the formation of Islamic identity was strengthened in segregated neighborhoods; if anything, living in an integrated neighborhood appeared to reinforce a strong Islamic identity, as did higher incomes, better job qualifications, and mixed-work environments (defined as places where English is spoken). In other words, even if Muslim immigrants are well-educated, well-paid, and living and working among non-Muslims, the “intense and oppositional identities” that stoke Europe’s current religious and cultural tensions may persist.\”http://www.theatlantic.com/doc/200712/primarysources

  Gilla

 15. Alla är vi emigranter, i ett eller annat led.Detta glömmer flertalet av de anonyma kommentarerna. Skandinavien började att befolkas allt eftersom den senaste istiden närmade sig sitt slut för ca 10-12 000 år sedan.En sak är säker, inom 2-10 000 år kommer de kilomtertjocka glaciärerna att återerövra Skandinavien, och då blir det dags för de som lever då att migrera igen.Är man bitter och/eller missnöjd över sitt liv så blir det knappast bättre genom att man skyller det på XYZ människor.Vill man vidga sina vyer bortom mänskligheten och våra obetydliga och meningslösa dispyter så rekommenderar jag den utmärkta dokumentär-serien \”The Mircale Planet; http://www.youtube.com/watch?v=FmYPYa6h4xw

  Gilla

 16. En annan viktig faktor om utecklingen får ske i dagens takt är att det finns stor risk att fler och fler svenskar kommer emigrera redan vid mycket lägre nivåer än 14-18% muslimer.

  Gilla

 17. Tror risken är så pass stor så det vore dumt att helt bortse från den, och dess ev effekter. Det finns trots allt många civiliserade länder änsålänge med långt lägre procentandel muslimer i nuläget, och framtida befolkningsprognoser jämfört med Sverige, som dessutom har en mycket mer restriktiv invandringspolitik än Sverige.

  Gilla

 18. Man kan även resonera från det andra hållet. Kommer SD in i riksdagen kommer debatten upp i ljuset. Leder detta till lagar som förbjuder t.ex halal slaktat kött, omskärelse av pojkar etc så borde många muslimer emigrera istället. Omöjligt att förutse framtiden i denna fråga, det lär visa sig.

  Gilla

 19. Intressant kommentar om att man kan ogilla invandring så mycket att det leder till att man vill emmigrera. Om du emigrerar vet du väl vad du blir för något i det nya landet??

  Gilla

 20. Här kommer lite mer fakta från World Factbook:Bosnien Hercegovina 1.26 barn/kvinnaAlbanien 1.47Tunisien 1.71Algeriet 1.76Libanon 1.78Maldiverna 1.83Kazakstan 1.87Brunei 1.88Iran 1.89Uzbekistan 1.92Azerbajdzjan 2.03Precis som i många västerländska länder så föder muslimska kvinnor i många länder för få barn för att befolkningen ska kunna öka på lång sikt. Då kan omöjligtvis dra alla muslimer över en kam och säga att det föder fler barn än svenskar. Något som också räknar bort är att Sveriges invandrare inte på något sätt alls är uteslutande muslimer utan kommer från alla olika religioner varav många i dessa grupper också föder olika många barn.Så för att få en korrekt analys måste du bryta ned alla muslimer i från vilka länder de kommer och räkna på varje grupp för sig för att se om det skulle vara möjligt att minoriteten ska bli en majoritet

  Gilla

 21. \”1,80 för svenskfödda\” – men svenskfödd är ju inte detsamma som icke-muslim. Tvärtom är ju många muslimer svenskfödda. Skulle inte förvåna mig om siffran är lägre i den etniskt svenska gruppen. 1,3 för etniska västeuropéer och 3,5 för muslimer i Västeuropa är siffror jag sett.När andelen muslimer är litet är assimilationen rätt hög och muslimer antar västliga levnadsmönster med lägre födelsetal. Men när andelen muslimer ökar så ökar enklavbildningen och de kan fortsätta leva mer som hemma, och födelsetalen går upp igen. Detta lär ha observerats i Skottland (tyvärr ingen källa).Även om det tar rätt lång tid, sett ur en människas livslängd, innan muslimer är i majoritet, så bryr sig väl många om hur det ska bli för deras barnbarn. Är det oproblematiskt om det tar lite längre tid, om slutmålet ändå är detsamma?Redan långt innan muslimer är i majoritet kan man förvänta sig stora spänningar. Många länder har stora spänningar mellan muslimska minoriteter och majoritetsbefolkningen. Vi kan se på Malmö redan idag med utflyttning av judar och svenskar allmänt.Vad gäller emigration så finns det många länder i Östeuropa med få muslimer. Likaså Syd- och Nordamerika, Korea, Kina, Japan, så detta om att skjuta sig ut i rymden är inte seriöst.

  Gilla

 22. @Erik 1. Dina siffror som \”du hört\” duger inte som källa fattar du väl? Om inte dra en vända på högskolan efter du gått ut gymnasiet.2. Vad säger att människorna i de länder du tänker dig invandra till inte håller samma unkna värderingar om dig som du om muslimer?MvhRolf

  Gilla

 23. För att citera Ulf Nilsson:\”Faktum är att vi, ja, svenskarna, faktiskt är på väg att avskaffa oss, om än sakta.\”Just det. Ondskan sprider – och har spritt – sig som en löpeld genom hela västvärlden. Sverige och många andra nationer är på väg att avlägsna sig själva – försvinna. Svenskarna och många andra nationaliteter är på väg att utrota sig själva – försvinna. Kvar blir antagligen enbart muslimerna och zigenarna. Andra grupper saknar tydligen vett och intresse att föra släkten vidare. Det här är så sorgligt att det ej går att beskriva. Värför sker det här? Skall vi verkligen låta det fortsätta?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s