SOM och flyktingopinionen i Sverige

Det stormar lika mycket varje år när SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterar de senaste resultaten av våra kontinuerliga mätningar av svenska folkets åsikter kring invandring, integration, flyktingmottagning och främlingsfientlighet. De senaste dagarna har vi fått många mejlfrågor och kommentarer som bygger på en del missuppfattningar om hur SOM arbetar och varför SOM genomför de mätningar vi gör. Jag väljer att svara i form av ett längre blogginlägg som jag hoppas kan räta ut en del frågetecken.

Postenkäter till svenska folket
SOM-institutet genomför varje höst sedan 1986 enkätundersökningar. Vi sänder ut våra enkäter till ett slumpmässigt urval av boende i Sverige 16-85 år. Det är inte vi som väljer ut vilka som ska få fylla i enkäten. Vi överlåter detta till slumpen. Alla folkbokförda i Sverige finns på en lång lista. Niotusen personer väljs från listan. Sannolikheten för att en person väljs ut att delta i undersökningen kan beräknas. Om du som läser är folkbokförd i Sverige är det en chans på 843 att just du blir utvald i en SOM-undersökning. Blir du utvald är du en del av den miniatyrkopia av svenska folket som vi använder för att dra våra slutsatser.

Finansiering
SOM-institutets undersökningar finansieras tillsammans av de forskare, myndigheter och organisationer som själva väljer att samverka med oss. Många av de deltagande forskningsprojekten har stöd från nationella forskningsråd (t ex Vetenskapsrådet, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, FAS) där forskarna vunnit forskningsmedel i konkurrens med andra forskare. Utan denna samverkan skulle det inte bli några SOM-undersökningar. Vårt sätt att försäkra oss om fortsatt samverkan är att sikta på att vara bäst i Sverige på att genomföra enkätundersökningar. SOM-institutets undersökningsledare har sista ordet när det gäller utformningen av frågor och svarsalternativ.

Fullt dokumenterad
Eftersom SOM-institutet är placerat nära forskningen vid ett av landets universitet verkar vi under full öppenhet och insyn. På vår hemsida har du tillgång till allt som kan behövas för att göra en självständig värdering av tillförlitligheten i våra undersökningar. Här kan du läsa metodredovisningar, se presentationer, bläddra i enkäter, ladda ned tabellrapporter, arbetsrapporter och våra böcker. Du kan djupdyka i våra noggranna bortfallsanalyser och metodutvärderingar. Om du har svårt att hitta något hjälper vi gärna till.

Enkäternas innehåll
Postenkäterna i vår nationella undersökning innehåller närmare 100 frågor om allt ifrån balkongodling till partisympatier. Det finns en stor ämnesmässig bredd i de frågor vi ställer till svenska folket. Det exakta innehållet beror på vilka samverkanspartners som deltar i undersökningen. I vår huvudrapport som släpptes igår deltar 38 forskare från många olika discipliner. Alla analyser i boken är utförda på samma datamaterial, de nationella SOM-undersökningarna 1986-2011. Alla data om svenska folkets medievanor, hälsa, åsikter, värderingar, preferenser, livsstilar, personligheter kommer alltså från samma undersökningar.

SOM-institutets organisation
Ibland får man uppfattningen att medverkande forskare är anställda vid SOM-institutet. Så är inte fallet. SOM har en mycket liten organisation. Omräknat i årsarbetstider är det fem och en halv anställd vid SOM. De forskare som samverkar med oss och medverkar i våra publikationer har universitetsanställningar på landets universitet och högskolor.

Som man frågar får man svar
Detta är en självklarhet för alla seriösa opinionsforskare. Utformningen av frågor och svarsalternativ har utomordentligt stor betydelse för vilka resultat som framkommer. För den som är nyfiken på opinionsförändringar över tid är därför viktigt att försöka använda många olika frågor som handlar om samma sak. Vill man spåra förändringar över tid kan man inte byta frågeformuleringar. Man måste använda ställa exakt samma fråga år efter år och undersökningen måste gå till på samma sätt. Grundidén med hela SOM-projektet är att bygga upp tidsserier genom upprepade undersökningar.

”Ta emot färre flyktingar”
Det politiska förslag som debatterats mest de senaste dagarna är ”ta emot färre flyktingar”. I SOM-undersökningarna får de svarande ta ställning till om de tycker förslaget är ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”varken bra eller dåligt”, ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”.

Förslaget om att ta emot färre flyktingar ingår alltid i en lista med liknande förslag hämtade från aktuell svensk samhällsdebatt. Här nedan är ett exempel på hur det kan se ut i våra formulär.

Det specifika politiska förslaget ”ta emot färre flyktingar” har använts vid 29 tillfällen i de två undersökningsserier där jag har huvudansvaret (SOM-undersökningarna och Valundersökningarna). Resultaten redovisas nedan med den nya skattningen från 2011 inlagd i figuren nedan (procentandelarna avser andelen som svarat att de tycker förslaget är mycket eller ganska bra. De båda tidsserierna bekräftar varandra så tillvida att stödet för förslaget att ta emot färre flyktingar var starkast i början 1990-talet men har sedan dess varit klart lägre. För opinionsforskare är skattningarna (procentandelarna) inte alls särskilt centrala. Det som är intressant är hur dessa skattningar förändras över tid och hur de varierar mellan olika grupper.

Många indikatorer på flykting/invandringsopinion i SOM-undersökningarna
Förslaget ”ta emot färre flyktingar” är det som förekommer mest i medierapporteringen. Detta är dock endast en av alla de indikatorer för flyktingopinion som finns med i undersökningarna. Det finns inget bättre material än SOM-undersökningarna för den som vill analysera utvecklingen av svensk invandring/flyktingopinion. Det finns en längre lista på relevanta frågor varav de allra flesta finns mätta vid många tillfällen under de senaste tjugofem åren. Här är några exempel:

 • – ta emot fler flyktingar
 • – ta emot färre flyktingar
 • – öka det ekonomiska stödet till invandrare så att de kan bevara sin kultur.
 • – Sverige bör ta emot fler flyktingar från andra länder
 • – invandrarna i Sverige ska fritt kunna utöva sin religion här
 • – det finns för många utlänningar i Sverige
 • – invandrarpolitiken bör hjälpa flyktingar och invandrare att anpassa sig till svensk kultur och tradition
 • – satsa på ett mångkulturellt samhälle med stor tolerans gentemot människor med andra religioner och levnadssätt
 • – svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring

I tillägg samlar vi data om omständigheter som är acceptabla för att flyktingar ska beviljas uppehållstillstånd, i vad mån ”flyktingar och invandring” anses vara ett viktigt samhällsproblem och i vilken utsträckning svenska folket oroar sig för ”ökat antal flyktingar”, samt syn på de olika världsreligionerna. Allt detta borde kunna intressera alla dem som är djupt engagerade i sakfrågan. Huvudslutsatsen att svenska folket inte har blivit mer negativa/restriktiva i frågor som rör flyktingar/invandring under senare år har ett massivt stöd i undersökningsresultaten.Listan är långt ifrån fullständig. Sök själv vidare i SNDs frågedatabank så finner du enkelt alla de frågeinstrument som använts för att undersöka svenska folkets opinion i frågor som rör invandring/flyktingmottagning/integration. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa de omfattande analyser som genomförts under årens lopp i de återkommande SOM-böckerna.


Tuggmotstånd

Det ligger i forskningens natur att ständigt utmana egna föreställningar. SOM-institutets bidrag är att erbjuda svenska forskare en möjlighet att genomföra systematiska återkommande undersökningar av viktiga samhällsfenomen. Det vore närmast tjänstefel för svenska samhällsvetare att inte undersöka hur opinionen påverkas av migration, globalisering och mångkultur eftersom det handlar om en av vår tids stora utmaningar som ställer stater och demokratier under ett stort förändringstryck.


Hösten 2012 kommer vi att ännu en gång be svenska folket ta ställning till påståendet ”ta emot färre flyktingar” för att bygga på våra tidsserier. Vart flykting- och invandringsopinionen tar vägen beror bland annat på hur framgångsrika olika aktörer är i sin opinionsbildning. Partier, intresseorganisationer, medier och enskilda medborgare arbetar mycket hårt för att påverka våra verklighetsuppfattningar och ställningstaganden. Yttre händelser som krig, kriser och katastrofer och det ekonomiska konjunkturläget kan också bidra till framtida opinionsförändringar.


Oavsett vad som händer är det min absoluta övertygelse att resultatet av denna opinionsbildning kommer att vara möjlig att utläsa i kommande SOM-undersökningar. Om flykting- och invandringspolitiken skulle klättra på den politiska dagordningen, om svenska folket skulle bli mer restriktiva i sin syn på invandring och flyktingmottagning och om folkopinionen skulle bli mer negativt inställd till invandring, ja då har vi ett utomordentligt utgångsläge för att kunna observera detta. Jag utgår från att alla som är engagerade i dessa frågor är lika intresserade som jag själv att följa den spännande fortsättningen.

5 kommentarer på “SOM och flyktingopinionen i Sverige

 1. Har du fått Avpixlat-folket på dig, Henrik? 😉 Själv betvivlar jag inte SOM-undersökningens vederhäftighet. För tio år sedan kunde vi t ex se en tydlig flyktingkritisk uppgång i undersökningen efter 11 sept. 2001, så det är tydligt att även sådana förändringar kommer fram i undersökningen.\”Huvudslutsatsen att svenska folket inte har blivit mer negativa/restriktiva i frågor som rör flyktingar/invandring under senare år har ett massivt stöd i undersökningsresultaten.\”Visst, men de har inte blivit särskilt mycket mer positiva/generösa heller. Det finns fortsatt ett starkt folkligt stöd för att \”ta emot färre flyktingar\”. Rätt så uppseendeväckande med tanke på att en flykting per definition är en människa som behöver hjälp undan förföljelse och att det svenska etablissemanget alldeles uppenbarligen går i otakt med folkviljan. Det ultimata belägget för det fick vi också vid riksdagsvalet 2010…

  Gilla

 2. Nu har jag tittat igenom årets undersökning och det riktigt intressanta är ju de nya frågor som ställs. Där får vi inte minst veta att hela 64 % av \”svenska folket\” helt eller delvis instämmer i påståendet \”svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring\”. Det är ju ett allvarligt problem och underbetyg för svensk media och något som kan förklara varför internetsidor som Avpixlat blir så populära.

  Gilla

 3. Medierna censurerar ordentligt… Både när det gäller grov kriminalitet, bidragsberoende och sociala problem i utsatta områden mm…Det stora problemet för 7 klövern i valet 2014 är dock verkligheten…Arbetslösheten har ökat trendmässigt i 40 år i hela västvärlden (OECD). Detta vill ingen politiker (dvs i 7 klövern eller media) diskutera idag…Det finns massor av anledningar och de viktigaste är datorisering, robotisering, mekanisering samt utflyttning av företag till låglöneländer…Invandringen av analfabeter är inte orsaken till problemet men det förvärrar problemet kraftigt…Schweiz har inte tagit emot invandrare (bara tidsbegränsade arbetstillstånd)… Där finns det möjligheter för infödda lågkvalificerade att få arbete…Däremot tar Schweiz givetvis emot mångmiljonärer, miljardärer och andra som försörjer sig själva…Bostadsbristen kommer explodera de kommande 20 åren… Det finns inga pengar att reparera utsatta områden för… Kostnaderna för renoveringar är för höga och kommunala bolag har inte råd, ej heller kommunen som får betala högre bidrag om hyrorna höjs…Lösningen blir att man säljer av en hel del fastigheter till slumvärdar som mjölkar ur vad som går och sedan drar… Ingen bygger nytt i utsatta områden. Det finns ingen ekonomi i det…Att byta stammar i fastigheter kostar lågt räknat 200 000 per lgh (för bostadsrättsföreningar) exklusive badrum, kök och inre reparation av golv och väggar. De senare får betalas av bostadsrättshavarna själva…För hyresrätter blir kostnaden minst den dubbla, dessutom måste man även byta värmesystem (element o stammar till dessa på många håll)…Verkligheten är en mycket farlig fiende…

  Gilla

 4. – Om det stora bortfallet på en tredjedel väljer att inte svara, faller den statistiska säkerheten rejält.Varför svarar inte denna tredjedel? Är det för att de inte bryr sig om samhällsfrågor? Har de tröttnat på politik, är de rentav uppgivna? Kanske dessa är extremt invandringskritiska?- vet respondenten skillnaden mellan flykting och invandrare?Kan de svarande skilja på begeeppen?Vet den svarande hur många som invandrar, exempelvis som anhörig och som flykting (bara ett mindre antal kvalificeras som flyktingar, största andelen är anhöriga). – naturligtvis är Henrik Ekengren Oscarsson samt Marie Demker medvetna om detta, men väljer att undvika detta.Dessutom det mest flagranta, att människor i gemen tycker synd om flyktingar, men inte likaså till vanliga invandrare. Därav torde fler vara postiva till flyktingar, och mindre positiva till exempelvis ekonomiska migranter.Så varför väljer Marie Demker att välja en fråga om flyktingar, när denna grupp är så liten, jämfört med det stora antal invandrare som får PUT i Sverige varje år?Här kommer kritiken mot henne, många misstror henne för hennes poltiska värderinga, att hon knye kan skilja på sin roll som statsvetare/forskare och sin gamla aktiva karriär som kommunist.Tänk om frågan hade gällt invandring, istället för flyktingar, där respondenten hade fått advekat presentation för att reda ut begreppen samt fått se statistik, tillika lägre bortfall – då hade vi kunna haft tilltro till både Demker och SOM.Nu sker inga andra undersökningar om svenskens inställning till invandring. Man kan ju fråga sig varför, min gissning är att resultaten inte skulle bli i den politiskt korrekta gruppens favör.

  Gilla

 5. \”Nu sker inga andra undersökningar om svenskens inställning till invandring.\”Nja, här har du t ex en:\”Novus har i en ny opinionsundersökning (30 september till 5 oktober 2010) ställt frågor till sammanlagt 1 000 svenskar om hur de ser på invandring och integration. En stor majoritet (73 procent) anser att integration och invandring är ett stort problem i Sverige.\”http://www.dn.se/debatt/fyra-av-tio-hyser-misstro-mot-experter-pa-invandring

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s